วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
 
 
ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
 
   
   
 
 
ถาม. 
เงินสมทบตะกาฟุลสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้หรือไม่
(ดูคำตอบ)
ถาม:
เมื่อครบสัญญาทำไมบางคนโดยเฉพาะที่มีอายุมากได้เงินครบสัญญาน้อยกว่าเงินสมทบที่จ่ายไป
(ดูคำตอบ)
 
 
คำศัพท์ตะกาฟุล
ประกันทั่วไป
 สัญญาตะกาฟุล
กรมธรรม์ประกันชีวิต
 ตะกาฟุล
ประกันชีวิต , ประกันภัย
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ์โดย บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   Copyright เกี่ยวกับกฎหมาย Legal Policy
เลขที่ 2032 อาคารฟินันซ่าประกันชีวิต ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310  Tel: 0-2632-5000 Fax:0-2632-5500
You are visitor number  Since January 2006